Проекти и програми

ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

Схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Национална програма „Без свободен час“

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 

Национална програма „Иновации в действие“-2024г.


РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

НП“България в образователни маршрути“ -2023г.

НП“Отново заедно“ 2022г.

НП“Отново заедно“ -2021г.

НП“Иновации в действие“-2021

Проект BG05M2OP001-2.012-0001″Образование за утрешния ден“ , съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Дейност 2 – Изграждане на модерна, защитена образователна среда в училищата и детстките градини, базирана на съвременни съоръжения/оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ

Поддейност 3.2. „Обучение на учители, психолози и педагогически съветници за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се“

Обучителна организация“Орак Инженеринг“ ЕООД гр. Пловдив.

Тема на обучението: „Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес“

Дейност 6 

2019-2020 учебна година:

            „В света на компютрите“  – ръководител: Мая Кирилова – старши  начален учител

           „Уча се да работя с компютър“ – ръководител: Марияна Алексиева – старши  начален учител

2020-2021учебна година

          „Откривам света на компютрите“  – ръководител: Мая Кирилова – старши  начален учител

          „Компютърът-помощник на ученика“ – ръководител: Марияна Алексиева – старши  начален учител

 

Проект BG05M2OPOoo1-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 – Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Share Button

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г. 

  • Дейности
  • „Светът около нас – вдъхновение за творчество“ – ръководител Евгения Николова  
  • „Аз и другите – приказки за  размисъл“ – ръководител Евдокия Богданова
  • „Изкуството – магия и красота“ – ръководител Илияна Христова
  • „Млад еколог“ – ръководител Мая Кирилова
  • Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения

Проект BG05M2OPО001-2.010-001 „ Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма“Наука и интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

Обучителна организация „Институт за човешки ресурси“ ООД

Тема на обучението: „Играта като интерактивен образователен метод, развиващ уменията, компетентностите, ценностите и нагласите на участниците в образователния процес“

Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, финансиран от ЕС по ОП „Развитие на човешките ресурси“ НП “ На училище без отсъствия“,  мярка “ Без отсъствие“ – 2015